Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kapušany
  Hlavná 367/7, Kapušany 082 12
 • Sekretariát ZŠ: +421 x 0517941223
  Personalistika a mzdy ZŠ s MŠ: +421 x 0517941376
  Materská škola:+421 x 0517941747
  Školská jedáleň: +421 x 0517941116

Pondelok 22. 9. 2014

Počet návštev: 1828447

Naša činnosť na fotografiách ...

Kalendár

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Milí rodičia, priatelia, naša Základná škola s materskou školou Kapušany sa Vám pravidelne prihovára na tejto stránke, ktorá nám umožní Vás lepšie, rýchlejšie a pohotovejšie informovať o aktivitách žiakov, o akciách školy, o jej úspechoch a ďalšom rozvoji. Okrem informačnej funkcie Vám chceme poskytnúť aj poradenský servis a prezentáciu školy a jej hlavných postáv – žiakov. Veríme, že sa prostredníctvom našej stránky staneme Vaším každodenným vítaným hosťom.

Novinky z našej školy...

 • Oznam

   Oznamujeme rodičovskej verejnosti, že plenárna schôdza a triedny aktív pre žiakov základnej školy sa uskutoční dňa  23.9.2014 ( utorok ) nasledovne:

  - Plenárne zasadnutie rodičov v školskej jedálni: 16.00 hod.

  - Triedne aktívy: 16.30 hod. 

 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

  Základné informácie o úhradách nákladov v MŠ:

  Vážení rodičia, prosíme Vás o pravidelné uhrádzanie finančných príspevkov v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Kapušany č. 8/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesačne:

 • Gratulujeme Dominike Krištofovej k získaniu hlavnej ceny súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

 • S potešením gratulujeme našej pani učiteľke PhDr. Tatiane Ličákovej k oceneniu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy

 • Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

  Ďalším úspechom našej školy je úspešné vypracovanie a schválenie zapojenie sa do národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. V rámci národného projektu bude v našej škole pre žiakov vybudovaná nová elektronická učebňa s interaktívnou tabuľou, notebookom, 20 ks tabletmi a ozvučením. Táto učebňa pomôže nielen samotným pedagógom moderne vyučovať, ale aj našim žiakom získať nový spôsob vzdelávania. Zapojenie sa našej školy do tohto národného projektu je pokračovanie v ceste premeny z tradičnej školy na modernú a skvalitní celý výchovno - vzdelávací systém našej školy a získaniu statusu Školy na dotyk.

 • Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. v našej škole

   Naša škola od marca 2014 ako jedna z mála škôl SR pracuje ako pilotná škola v národnom projekte   Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s  využitím elektronického testovania.  

  Základné informácie o  národnom projekte z finančných zdrojov EÚ:

 • Celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

  S potešením Vám oznamujeme, že naša žiačka Dominika Krištofová opätovne získala Hlavnú cenu v 2. kategórii v celoslovenskej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke PhDr. Tatiane Ličákovej, ktorá Dominiku na súťaž pripravovala a viedla jej kroky k obhajobe prvého miesta. 

 • Aktívna škola 2013/2014

  Naša škola svojou činnosťou, výsledkami a  aktívnym prístupom k vzdelávaniu svojich žiakov získala certifikát „Aktívna škola“. 

 • Projekt Nehejtuj!

  NEHEJTUJ.sk je multimediálny projekt, jeho cieľom je vzdelávanie prostredníctvom faktov a emócií. Výstupom projektu je metodická príručka a dvoj-DVD s výberom filmov slovenskej aj zahraničnej produkcie na témy netolerancie.  Zapojením sa našej školy do projektu chceme  zmeniť postoje žiakov a vyvolať v nich nový emocionálny zážitok, aby si uvedomili a pochopili dôsledky nenávisti cez svoju vlastnú radosť, smútok či hnev. Projekt NEHEJTUJ.sk v našej škole bude slúžiť ako pomôcka na hodinách dejepisu, informatiky a ďalších predmetov, ale aj počas voľno časových aktivitách detí a mládeže. Viac info na stránke www.nehejtuj.sk

 • 6. 1. 2014

  Do galérie Vianočná burza a vystúpenie boli pridané fotografie.

 • Návrh rozpočtu 2014

 • 1150. výročie príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda

  5. júl 2013 prislúcha okrúhlemu 1150. výročiu príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie. Ich pôsobením  naši predkovia vstúpili do európskych dejín,  do vtedajšieho sveta svojou písomnou kultúrou, predovšetkým však  etickými normami. Solúnski bratia predstavujú obrovský význam pre slovenskú kultúru, literatúru a naše dejiny. Ich odkaz nám ukazuje cestu do budúcnosti.  Toto blížiace sa jubileum si v našej škole pripomíname rôznymi aktivitami - výtvarnými výstavami žiakov, pásmami o Cyrilovi a Metodovi, v medzipredmetových vzťahoch atď. Okrem podujatí v škole sme si jubileum pripomenuli literárno-dramatickým pásmom, ktorým sme prispeli k oslavám príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré organizovala obec dňa 9.júna 2013. Cieľom nášho pásma bolo vypovedať a priblížiť našim žiakom, pedagógom a všetkým zúčastneným, že činmi solúnskych bratov sme sa zaradili medzi kultúrne národy Európy.