Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kapušany
  Hlavná 367/7, Kapušany 082 12
 • Sekretariát ZŠ: +421 x 0517941223
  Personalistika a mzdy ZŠ s MŠ: +421 x 0517941376
  Materská škola:+421 x 0517941747
  Školská jedáleň: +421 x 0517941116

Sobota 19. 4. 2014

Počet návštev: 1544603

Naša činnosť na fotografiách ...

Kalendár

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Milí rodičia, priatelia, naša Základná škola s materskou školou Kapušany sa Vám pravidelne prihovára na tejto stránke, ktorá nám umožní Vás lepšie, rýchlejšie a pohotovejšie informovať o aktivitách žiakov, o akciách školy, o jej úspechoch a ďalšom rozvoji. Okrem informačnej funkcie Vám chceme poskytnúť aj poradenský servis a prezentáciu školy a jej hlavných postáv – žiakov. Veríme, že sa prostredníctvom našej stránky staneme Vaším každodenným vítaným hosťom.

Novinky z našej školy...

 • Aktívna škola 2013/2014

  Naša škola svojou činnosťou, výsledkami a  aktívnym prístupom k vzdelávaniu svojich žiakov získala certifikát „Aktívna škola“. 

 • Projekt Nehejtuj!

  NEHEJTUJ.sk je multimediálny projekt, jeho cieľom je vzdelávanie prostredníctvom faktov a emócií. Výstupom projektu je metodická príručka a dvoj-DVD s výberom filmov slovenskej aj zahraničnej produkcie na témy netolerancie.  Zapojením sa našej školy do projektu chceme  zmeniť postoje žiakov a vyvolať v nich nový emocionálny zážitok, aby si uvedomili a pochopili dôsledky nenávisti cez svoju vlastnú radosť, smútok či hnev. Projekt NEHEJTUJ.sk v našej škole bude slúžiť ako pomôcka na hodinách dejepisu, informatiky a ďalších predmetov, ale aj počas voľno časových aktivitách detí a mládeže. Viac info na stránke www.nehejtuj.sk

 • 6. 1. 2014

  Do galérie Vianočná burza a vystúpenie boli pridané fotografie.

 • Návrh rozpočtu 2014

 • 1150. výročie príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda

  5. júl 2013 prislúcha okrúhlemu 1150. výročiu príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie. Ich pôsobením  naši predkovia vstúpili do európskych dejín,  do vtedajšieho sveta svojou písomnou kultúrou, predovšetkým však  etickými normami. Solúnski bratia predstavujú obrovský význam pre slovenskú kultúru, literatúru a naše dejiny. Ich odkaz nám ukazuje cestu do budúcnosti.  Toto blížiace sa jubileum si v našej škole pripomíname rôznymi aktivitami - výtvarnými výstavami žiakov, pásmami o Cyrilovi a Metodovi, v medzipredmetových vzťahoch atď. Okrem podujatí v škole sme si jubileum pripomenuli literárno-dramatickým pásmom, ktorým sme prispeli k oslavám príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré organizovala obec dňa 9.júna 2013. Cieľom nášho pásma bolo vypovedať a priblížiť našim žiakom, pedagógom a všetkým zúčastneným, že činmi solúnskych bratov sme sa zaradili medzi kultúrne národy Európy. 

 • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

  Blahoželáme  našej žiačke Dominike Krištofovej k získaniu HLAVNEJ CENY v 2. kategórii celoslovenskej súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ . Poďakovanie patrí aj pani učiteľke PhDr. Tatiane Ličákovej za profesionálnu prípravu Dominiky v priebehu celej súťaže. 

 • Celoslovenská súťaž MŠ - Ukáž svoje umenie

  V celoslovenskej výtvarnej súťaži MŠ - Ukáť svoje umenie a nakresli vrtuľníkových záchranárov v akcii, do ktorej sa zapojili aj naše deti z mareskej školy, získal prvé miesto Kristián Tabiš. Úprimne mu blahoželáme a pevne veríme, že bude naďalej svojim talentom robiť radosť nielen nám, ale aj svojim rodičom a  bude úspešne reprezentovať svoju ZŠ s MŠ Kapušany.

 • Ukáž svoje umenie - celoslovenská výtvarná súťaž

  Spoločnosť AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s.r.o. so sídlom Na letisko POPRAD-TATRY, 058 98 POPRAD, prevádzkovateľ ambulancií Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „organizátor“), vyhlásilo výtvarnú súťaž na tému: „Ukáž svoje umenie a nakresli vrtuľníkových záchranárov v akcii!“, do ktorej sa zapojili v kategórii 4 ( 1.stupeň ZŠ )aj naši žiaci. Úlohou súťažiacich všetkých kategórií bolo vytvoriť kresbu/-y alebo obrázok/-ky na tému súťaže „Vrtuľníkoví záchranári v akcii“.  Výsledky súťaže:

 • Hodnotové a ľudské Curriculum vitae našej školy

   

  Aké hodnoty v našej škole uznávame a čomu veríme :

  - že žiaci a učitelia môžu spoločne vytvárať „učiacu sa“ školu postavenú na pevných pilieroch,

  - že takáto škola môže existovať v podnetnom prostredí, ktoré spoločnými silami spolu vytvárajú žiaci, učitelia, nepedagogickí pracovníci, rodičia žiakov a priatelia školy,

 • Edukačné Curriculum vitae našej školy

   

  Rámcový učebný plán v školskom roku 2012/2013 pre 1., 2.,  3. a 4. ročník

   

  Vzdelávacia oblasť

  Predmet

  Počet hodín

  1. ročník

  2. ročník

 • 50. výročie školy ( 1962 - 2012 )

    Je to rovných 50  rokov , čo sa v  prostredí obecného parku v Kapušanoch rozprestiera naša základná škola. Prešla mnohými zmenami, vychodilo ju veľa žiakov ( okrem iných aj slovenská herečka Milka Zimková), pôsobilo v nej nie málo vynikajúcich učiteľov a niektorí z nich nás svojou návštevou poctili v  piatok 11. mája 2012, kedy sme si všetci spoločne pripomenuli toto krásne výročie dvojhodinovým slávnostným programom na amfiteátri za školou.  Všetkým účinkujúcim a moderátorovi Mišovi Hudákovi sa podarilo navodiť tú správnu atmosféru, ktorá obliala všetkých prítomných tancom, módnou prehliadkou, hovoreným slovom a spevom. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zorganizovaniu celého programu. Ďakujeme sponzorom, Obecnému úradu v Kapušanoch, vedeniu školy, pani učiteľkám a samozrejme i žiakom, bez ktorých by tento deň nebol takým vydareným dňom. Do budúcna želáme škole veľa úspechov, zanietených učiteľov a šikovných žiakov. V sekcii Fotoalbum nájdete výber  fotografií z osláv  výročia školy.

 • III. ročník žiackej vedeckej konferencie

  Máme za sebou  už III. ročník žiackej vedeckej konferencie, ktorej cieľom  bolo vytvoriť priestor a diskusné fórum pre žiakov na vzájomnú výmenu poznatkov a  skúsenosti z predmetov  fyzika, biológia – ekológia, chémia, občianska náuka, dejepis a na skvalitnenie zvyšovania ich záujmu o túto  problematiku. Pozvanie na konferenciu prijali aj vysokoškolskí pedagógovia pôsobiaci na FHPV PU v Prešove a  zástupca samosprávy obce Kapušany. Ako špeciálni hostia odprezentovali svoje príspevky aj žiaci zo Základnej školy v Tulčíku.  Po vyhodnotení porotou boli najlepšie prednášky žiakov ocenené dobrou knihou. Okrem toho v nasledujúcom školskom roku budú mať prednášajúci žiaci možnosť predstúpiť  pred študentov Prešovskej univerzity a podeliť sa s nimi so svojimi poznatkami a prednáškami, stanú sa z nich aspoň na jeden deň vysokoškolskí " pedagógovia" . Vedenie školy týmto ďakuje všetkým zúčastneným za ich príspevky, hosťom za kvalitné odborné posúdenie prác žiakov a Rade rodičov za finančný príspevok. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník konferencie.